AYDINLATMA METNİ

Özel Çam Koleji; yaşadığı coğrafyanın etik değerlerine sahip çıkan, empati kurabilen,
nezaket ve tevazu sahibi, çevre bilinci gelişmiş, dil becerileri gelişmiş, yeni yüzyılın
gerektirdiği; analitik düşünme, problem çözebilme, iletişim ve işbirliği, medya
okuryazarlığı, yaratıcı düşünebilme becerilerine sahip, üretken ve sorumluluk sahibi,
spor ve sanat alanındaki ilgileri keşfedilmiş, sahip olduğu potansiyeli
değerlendirebilen, bilimsel çağı yakalamış, dünya vatandaşı olan bireyler yetiştirme
amacı ile kurulmuş bir özel öğretim kurumudur.
İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, Kurumumuz
nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
2023-2024 Okula Kabul ve Bursluluk Sınavına katılım neticesinde toplanan kişisel
verileriniz ve/veya çocuğunuza ait veya kanuni temsilcisi olduğunuz çocuğa ait
kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun tarafından öngörülen ilkelere uygun olarak ve
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dahilinde; 2023-2024 Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı’na katılımınızın sağlanması,
söz konusu sınavın değerlendirilmesi, Kuruma giriş süreçlerinin yönetilmesi,
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Kurumumuzun tanınırlığının artırılması
amaçlarıyla işlenmektedir.
2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde yetkili
kamu kurum ve kuruşlarından talep gelmesi halinde söz konusu kuruma/kuruluşa
aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı
paralellik göstermektedir.
3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar
doğrultusunda doldurmuş olduğunuz 2023-2024 Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı
Başvuru Formu’nu doldurmanız vasıtasıyla otomatik olmayan yöntemlerle
elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun
kapsamında açık rızanızın alınması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.
Toplanan kişisel verileriniz;
 Açık rızanızın alınması(Kanun’un m. 5/1 hükmü),
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması nedeniyle tarafınıza ait
kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması (Kanun’un m. 5/2 (c) hükmü),
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olması(Kanun’un m. 5/2 (e) hükmü),
 Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru
menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması (Kanun’un m. 5/2 (f)
hükmü) hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.
4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız
6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak, kişisel
verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok
edilmesini isteme,
g) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizde yer alan
https://camkoleji.k12.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu
doldurarak “Esentepe Mah. Milangaz Cd. No:48 Kartal İstanbul” adresine
iletebilirsiniz. Talepleriniz, Kurumumuz tarafından talebin niteliğine göre en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak,
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Kurumumuz talebi
kabul edip gereğini ifa etme veya gerekçesini açıklayarak başvuru konusu talebi
yazılı olarak reddetme yetkisini haizdir.
Verilerinizin Kurumumuz nezdinde özenle korunduğunu önemle belirtiriz.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Beyanı
Çocuğumun Kişisel Verileri ile benim Kişisel verilerimin, Veri Sorumlusu Çam
Akademi Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından tarafıma
iletilen aydınlatma metni kapsamında işlenmesine ve talep edilmesi halinde kamu
kurum ve kuruluşlarına aktarılmasına, ilerleyen süreçlerde Kurum
faaliyetlerinden, gelişmelerinden ve etkinliklerinden haberdar etmek amacıyla
tarafımla iletişime geçilmesine özgür irademle açık rıza göstermekteyim. Bu
rızamın Kurum beni bu konuda aydınlattıktan sonra paylaştığımı beyan ederim.
Ad Soyad :
Tarih :
İmza :